I forbindelse med reguleringsplanarbeidet rundt Jeksla har styreleder sendt inn et innspill til Norconsult AS på vegne av oss i Lindeberg Vel. Vellet har som formål å være en bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere, samt å følge opp lokale saker mot offentlige myndigheter.

Under følger innsendt skriv:

Innspill i forbindelse med reguleringsplanarbeid

Skredsikring langs Jeksla på Lindeberg, i Lillestrøm kommune

1        Bakgrunn

Viser til «Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid», Notat «Planinitiativ – Skredsikring langs Jeksla på Lindeberg» samt «MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE – 21.9.2022» i forbindelse med skredsikring langs Jeksla, distribuert til beboere på Lindeberg og lagt ut på nettsidene til Lillestrøm Kommune.

Lindeberg Velforening har som formål å være bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere, samt å følge opp lokale saker mot offentlige myndigheter. På bakgrunn av dette presenteres herved Lindeberg Velforenings innspill i forbindelse med reguleringsplanarbeid for skredsikring langs Jeksla.

2        Generelt innspill

Lindeberg er i dag et fredelig boligområde, stort sett bestående av eneboliger og enkelte rekkehus. Deler av området består av hager og områder opparbeidet over lang tid, og huser alt fra nyetablerere til barnefamilier og pensjonister. De fleste beboere har til felles at de søker et rolig sted å bo med godt beboermiljø, kombinert med nærhet til fin natur og gode kollektivtransportmuligheter. Dette er gode verdier det er viktig at blir ivaretatt under skredsikringen som vil komme til å foregå mellom husene, i et populært område for spaserturer. Dette gjelder spesielt inngrep, støy, trafikknivå og forurensning. Det er viktig for beboere at området etter skredsikring fremstår som et attraktivt turområde med god beplantning, i tillegg til at det bør tilstrebes at området er tilgjengelig for beboere så lang det er praktisk mulig under arbeidet.

Det er mange aktive personer i området og mange barn. Generelt sett er det derfor svært viktig at sikkerheten under anleggsarbeidet er ivaretatt under hele tidsperioden.

Lindeberg Velforening stiller seg i utgangspunktet positive til skredsikringen, men vi er opptatt av at dette utføres på en trygg, god og langsiktig måte med minst mulig ulempe for beboere under perioden med anleggsarbeid. Det er viktig at eventuelle negative konsekvenser blir kompensert for.

3        Innspill i forbindelse med enkeltsaker

3.1       Plan for masseforflytning

I følge «MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE – 21.9.2022» skal det utarbeides en plan for masseforflytning. Lindeberg Velforening ber om at det utarbeides en helhetlig plan for hele anleggsarbeidet. Dette inkluderer blant annet, men er ikke begrenset til arbeidstider, trafikkavvikling, rute for masseforflytning, detaljert plan og rekkefølge for samtlige operasjoner og evaluering av sikkerhet for samtlige operasjoner.

I planen bør det inngå en evaluering for hvordan transport kan begrenses til et minimum, og arbeidstider bør begrenses til normale arbeidstider. Planen bør basere seg på at arbeidet utføres i løpet av så kort tidsperiode som mulig, slik at ulempene for beboere begrenses, med fordel ved flere parallelle operasjoner. Under planlegging og evaluering av mulige adkomstveier for anleggstrafikk må negative konsekvenser for beboere være sterkt vektlagt i valg av utførelse.

3.2       Direkte berørte eiendommer

Iht. «MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE – 21.9.2022» vil enkelte tomter bli direkte berørt av anleggsmaskiner, og det vil bli behov for fjerning av trær og andre vekster innenfor tomtene. Videre skal det tilstrebes å ikke berøre opparbeidede hagearealer og hekker.

Dersom det er behov for å fjerne deler av opparbeidede hagearealer og hekker ber vi om krav om tilbakeføring av området innen arbeidet er avsluttet. Tilbakeføringen skal utføres med de samme vekstene som ble fjernet. Det bør ikke anses som tilstrekkelig å plante nye trær og busker. Dersom det er behov for et slikt inngrep skal det lages en plan for hvordan området tilbakeføres og hvordan beplantning oppbevares i mellomtiden. Et unntak til dette gjelder svartelistede vekster som det i dag er en del av på Lindeberg, og i så tilfelle bør busker/hekker/trær av nye, stedegne arter plantes.

For vekster som fjernes fra tomten, utenfor opparbeidet hage, bør tilbakeføring med tilsvarende beplantning etterstrebes i forbindelse med revegetering. I tillegg bør grunneier kompenseres for eventuelt tømmer eller andre tap som følge av fjerningen.

3.3       Kartlegging og sikring utenfor område i direkte tilknytning til Smestad

Med forventning om villere og våtere vær med periodevis mye nedbør, kombinert med skredet i Gjerdrum friskt i minnet, er det viktig at arbeidet gjøres grundig og at tryggheten er ivaretatt inn i fremtiden. Dette både for å redusere sannsynligheten for en stor ulykke, men også for å ivareta livskvaliteten til beboere som er engstelige, vel vitne om at det er kvikkleie i området.

I «Planinitiativ – Skredsikring langs Jeksla på Lindeberg» er grunnundersøkelser knyttet til forslagsstillers utbygging angitt. I følge kart med oversikt over grunnundersøkelser er det kun den delen av området som direkte berører Smestad som er undersøkt. Vi mener det er essensielt at kommunen benytter denne situasjonen til å foreta grunnundersøkelser i resterende området langs Jeksla. Dette inkluderer: 1. området vest for Jeksla, mellom Jeksla og Svaleveien (nord for eksisterende undersøkelser). 2. områder øst for Jeksla, mellom Jeksla og Bekkeblomveien, langs hele Jeksla.

Det nevnes i «MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE – 21.9.2022» at det også kan være aktuelt med tiltak for eksisterende boligområde. Lindeberg Velforening mener at når det først skal utføres sikringstiltak langs Jeksla, bør det tilstrebes at hele området sikres etter behov samtidig i samme prosess. Dette gjelder både for sikring nødvendig for Smedstua, samt sikring for eksisterende boligområde. Sikringer i flere omganger vil medføre unødvendig høy belastning for beboere og bør unngås.

3.4       Revegetering

En god og tilstrekkelig revegetering er svært viktig for området og beboere. Det bør utarbeides en konkret plan for hvordan revegetering skal bli ivaretatt mot slutten av anleggsarbeidet. Planen bør inneholde målet for utførelsen av revegetering og metode for å nå målet. I tillegg bør planen inneholde hvordan plassering og fordeling av fyllmasse sikrer gode vekstforhold for fremtiden. Det bør utføres tilstrekkelig form for beplantning for å sikre at området tilbakeføres til naturen så raskt som mulig. Det totale arbeidet med skredsikringen bør først anses som fullført når revegeteringen er fullført og godkjent av kommunen. I tillegg bør det foretas en befaring en periode etter, for eksempel etter 2 år, for å sikre at revegeteringen har gått etter planen. Eventuelle mangler må deretter utbedres.

3.5       Støy og forurensning

Anleggsmaskiner kommer svært tett på beboere langs Jeksla, noe som må tas hensyn til med tanke på støy og forurensning. For å begrense støy, lokal og global forurensning i størst mulig grad, bør det stilles krav om utslippsfri anleggsområde med elektrisk utstyr og anleggsmaskiner. Dette gjøres på mange andre anleggsplasser, og med bakgrunn i eksisterende teknologi, samt at dette blir en anleggsplass midt i et boligområde, bør utslippsfritt anlegg være en selvfølge for arbeidet med skredsikringen langs Jeksla.

3.6       Omlegging av tursti

I forbindelse med arbeidet kan det i enkelte perioder bli behov for omlegging av turstier. Dette bør begrenses til et minimum og tilbakeføres til opprinnelig sti så raskt som praktisk mulig. En omlegging for hele anleggsperioden bør ikke forekomme. Omleggingen bør også ha kortest mulig lengde og omleggingen bør tilpasses ettersom arbeidet endrer seg. I tillegg er det viktig at kvaliteten på midlertidig omlagt sti er tilstrekkelig med tanke på drenering/avrenning og kvalitet på underlag. Lengde på eventuelle omveier for midlertidig sti bør begrenses for å hindre at folk tar utrygge snarveier. Plan for å ivareta sti, inkludert konkrete tiltak for å sikre rett kvalitet, bør være en del av reguleringsplanen.

3.7       Fremtidig eier av tomt langs Jeksla

I dag eies foreslåtte planområde av Lillestrøm Kommune. I «MØTEREFERAT – EKSTERNT OPPSTARTSMØTE – 21.9.2022» foreslås det at Lillestrøm Kommune selger nødvendig areal for sikring av Jeksla til forslagsstiller mot takst. Lindeberg Velforening er tilfreds med dagens situasjon hvor kommunen eier naturområdet. Å overføre dette viktige arealet til en kommersiell aktør anses som lite fremtidsrettet. Vi ønsker derfor en alternativ løsning hvor tomten forblir hos kommunen, og kommunen blir kompensert på annet vis, samtidig som nødvendig, fremtidig ansvar blir ivaretatt av forslagsstiller.

3.8       Forslag om gangbru

Når det først skal utføres et omfattende inngrep i dette området ønsker Lindeberg Velforening at det i tillegg foretas en vurdering av en mulig ny passasje mellom Moengveien/Svaleveien i vest og den populære lekeplassen ved Bekkeblomveien øst for Jeksla. Passasjen kan for eksempel starte like ved lekeplassen på kommunens tomt mellom Bekkeblomveien 14 og 16, og gå vestover, over Jeksla i form av en estetisk tilrettelagt liten bru, og videre opp mot Moengveien i nærheten av Moengveien 6.

Med vennlig hilsen,

John Magne Gitmark
Leder i Lindeberg Velforening