Lillestrøm kommune vedtok arealdel til kommuneplanen før sommeren 2023. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som legger rammene for hvordan arealene i hele kommunen skal disponeres til utbygging, bruk og vern. Det ble i den forbindelse varslet en tilleggshøring for endring av enkelte av bestemmelsene, samt for snødeponi ved Lindeberg.

Lindeberg Vel leverte en innsigelse til planene innen fristen hvor vårt hovedstandpunkt er at snødeponi på Lindeberg og på det foreslåtte området er en dårlig løsning. Våre argumenter er at det får stor økning av gjennomgangstrafikk i et etablert boligområde med allerede høy trafikkbelastning. I tillegg mener vi at det vil medføre større risiko for jordskred ved endring og økt belastning på grunnforholdene. Faren for skred er også nevnt i vurderingene som allerede er gjort for området hvor snødeponiet er tenkt plassert. Vi mener at det ikke må foretas en beslutning om endelig plassering før nødvendige grunnundersøkelser er utført og området anses som trygt.

Les resten av vårt innspill her →

Vedlegg: Revidert plankart for snødeponi ved Sørmoveien ved Lindeberg

Vedlegg: Notat rensetiltak snødeponi Sørmoveien ved Lindeberg