Vedtekter
Vedtekter for Lindeberg Vel
§1. Formål

Lindeberg Vel er en upolitisk forening som har til formål å:

  • være bidragsyter til å gjøre det hyggelig for Lindebergs beboere
  • forvalte velltomta og avkastning av denne ved å gi støtte aktiviteter på Lindeberg
  • følge opp lokale saker mot offentlige myndigheter

 Styret kan etter behov engasjere eksterne for å få utført de oppgaver styret prioriterer.

§2. Medlemskap

Alle kan bli medlem mot å betale den til enhver tid gjeldende kontingent som bestemmes av årsmøtet.

§3. Styret

Foreningen ledes av et styre på minst fem medlemmer.

Styret består av: leder, kasserer, informasjonsansvarlig, sekretær samt ett styremedlem. I leders fravær trer kassereren inn i lederens sted. For å sørge for kontinuitet velges halve styre hvert år, tre medlemmer det ene året, og to medlemmer det påfølgende år.

På årsmøtet velges dessuten to revisorer som når som helst kan forlange å få se foreningens regnskap og kassabeholdning.

Styret har å ivareta vellets interesser og føre tilsyn med dets midler av enhver art, samt å anvende disse til fremme av dets formål.

Styret avholder møter så ofte som det ansees nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.

§4. Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april, og da må følgende fremmes:

  • Beretning avgis om foreningens virksomhet i året som er gått.
  • Årsregnskap fremlegges i revidert stand.
  • Det behandles saker som av styret eller foreningens medlemmer måtte bli forelagt til behandling.
  • Det foretas valg.
§5. Møtevirksomhet

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer forlanger dette. Kravet fra medlemmene må framsettes skriftlig, og angi av hva som ønskes behandlet.

§6. Møtereglement

Forhandlingene ledes av lederen eller det velges møteleder. Ved stemmelikhet gjelder lederens dobbeltstemme.

Stemmeberettiget er bare medlemmer som har betalt kontingent for foregående år. Det gjelder maksimum to stemmer pr. medlemskap.

§7. Økonomi

Kassereren skal innkassere kontingenten samt føre vellets regnskap.

Midler som ikke trenges til det daglige behov innsettes i en av styret godkjent bank. Uttak foretas av kasserer. Utbetalinger over kr 20.000 skal godkjennes av styret.

Det pålegges styret å legge fram budsjett for kommende driftsår på årsmøtet. Budsjettet skal vise hvilke aktiviteter styret har planlagt kommende år, og dette må godkjennes av årsmøtet. Et beløp som tilsvarer kontingentinngangen kan styret selv disponere uten at dette er spesifikt nevnt i budsjettet. Det er dog ikke anledning til å bevilge økonomisk støtte til aktiviteter utenfor nærmiljøet.

§8. Oppløsning

Vellet kan ikke oppløses så lenge det gjenstår 7 – syv – medlemmer.

I tilfelle oppløsning må dette avgjøres på årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer – likeledes hvorledes foreningens aktiva skal disponeres.

§9. Vedtekter

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøte ved 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

Sist oppdatert

Oppdatert etter årsmøtet 26. oktober 2022